ទស្សនាវីដេអូនៃសកម្មភាព អាប៉ុលរុញដីដាច់លេខរអិលធ្លាក់ក្នុងទឹកជ្រៅជួយដោយអាប៉ុលពីរគ្រឿង និងអេស្កាវ៉ាទ័រ ទទួលបានជោគជ័យ ។
Heavy Equipment Sink Underwater - Bulldozer Accident Sink Underwater Recovery By D58E komatsu Bulldozer & komatsu d61px bulldozer & hitachi zaxis 210lch excavator successful - in Cambodia

Website:
https://www.khmer5555.com/


Facebook:
https://web.facebook.com/Construction-Cambodia-388587201685160/?modal=admin_todo_tour
Blogger:
https://construction-cambo.blogspot.com/


#ConstructionCambodia #គ្រឿងចក្រអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

YOU MAY LIKE
Loading...
Dangerous Skill Cutting & Wood Chipper Machine Working - Extreme Processor Big Tree Chainsaw

Dangerous Skill Cutting & Wood Chipper Machine Working - Extreme Processor Big Tree Chainsaw ENJOY! and please subscribe: https://www.youtube.com/cha...

Woodworking Large Extremely Dangerous | Giant Woodturning | Skills Working With Giant RED Wood Lathe

Woodworking Large Extremely Dangerous | Giant Woodturning | Skills Working With Giant RED Wood Lathe Thanks for watching, LIKE, Subscribe & Share! ► S...

10 Extreme Dangerous Idiots Excavator Operator Skill - Fastest Deep River Crossing Excavator Driving

- Fastest Deep River Crossing Excavator Driving, Fastest Climbing Heavy Equipment Machines - 10 Extreme Dangerous Idiots Excavator Operator Skill

Heavy Equipment - Road roller stuck in deep mud & Recovery - រ៉ូឡូជាប់ផុងជ្រៅ និងទាញចេញ

ទស្សនាវីដេអូនៃសកម្មភាព រ៉ូឡូជាប់ផុងជ្រៅ និងទាញចេញដោយ wheel loader លីប៊ឺល័រ និងចុងក្រោយ អេស្កាវ៉ាទ័រ ទទួលបានជោគជ័យ ។ Liugong road roller 622 stuck in ...

OLSZTYN24: Przesadzanie drzew w Olsztynie

Przesadzanie drzew w związku z planowaną budową ulicy Obiegowej w Olsztynie | 12.04.2012 Obecny stan drzewa można zobaczyć tutaj/ the current state o...

Komatsu bulldozer stuck in deep mud & recovery - អាប៉ុលជាប់ផុងជ្រៅក្នុងភក់​ (Part1)

ទស្សនាវីដេអូនៃសកម្មភាព អាប៉ុលរុញដីជាប់ផុងក្នុងភក់ ជួយដោយអាប៉ុល (វគ្គ១) ។ Komatsu D60P​ Bulldozer stuck in deep mud recovery by Komatsu Dozer D68E (P...